Buy Social

Buy Social Thailand เป็นหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม NISE โดยตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมกลไกการตลาดของเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม ที่จะเชื่อมโยงภาคเอกชนสู่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสังคม (Procurement for Social Impact) เพื่อส่งเสริมการเติบโตและขยายการดำเนินงานของ SE  ควบคู่กับการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางสังคมอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสแก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มฐานรากของสังคมไทย ที่มักจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการมีงานทำ Buy Social Thailand ได้ร่วมกับ Workability Thailand ขับเคลื่อนพลังคนพิการสู่การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าบริการ ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคมไทย

เพียงแค่คุณ เปิดโอกาส “การซื้อของคุณช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นได้”

 

facebook:  Buy Social Thailand