Mission

 

  เป็นกลไกตัวกลางในการเชื่อมโยงการขยายผลการดำเนินงานด้านสังคม (Social Impact Scaling)โดยฐานการดำเนินงาน (NISE Principle) ดังนี้

1. Social Entrepreneur

     มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบทางสังคม (Social Business Model) โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทางสังคมในแต่ละประเด็นทางสังคมในการร่วมพัฒนากลยุทธ์ นวัตกรรมทางสังคม และกระบวนการสร้างความมีส่วนร่วม เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนากิจการเพื่อสังคม

 

2. Enterprising

    พัฒนาระบบงานสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการทางสังคม สู่การจัดตั้งกิจการอย่างเป็นระบบ

 

3. Capacity Building

     สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของกิจการเพื่อสังคมในการขยายธุรกิจและผลการดำเนินงานด้านสังคมขององค์กร ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

 

4. Impact Matching

     ต่อยอดขยายผลการดำเนินงานทางสังคมด้วยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในการสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ องค์ความรู้ ทรัพยากร เงินทุน เป็นต้น

 

5. Social Transparency Measurement

     พัฒนาแนวทางการดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร และสื่อสารผลการดำเนินงานอันเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมและผู้เกี่ยวข้อง